RLG school 

loopt u als onderwijs stelling tegen problemen aan met leerlingen, leerkrachten te kort, of wil u een verwijdering  procedure opzetten voor een leerling.  Dit zijn heftige zaken die vaak niet in het belang zijn van de leerling en u als onderwijs instelling wil dit ook liever niet maar helaas is er buiten de procedure niet heel veel wat overblijft . 

RLG vraag u, als u tegen deze problemen aan loopt bel RLG Support wij kunnen u als school op voor hand ontlasten waardoor er rust is /komt op school.   per leerling kunnen wij op maat werken en samen met u zorgen wij dat de verplichte lesstof op een andere wijze word aan geboden.  zodat de leerling altijd een kans heeft op een start kwalificatie.    

Ik ben de kluts kwijt op school; kinderen met gedragsproblemen.

‘Wat is er aan de hand Jan? je stoort de anderen’ zegt de juf, omdat Jan niet aan zijn geschiedenisopdracht begon. Jan keek op naar zijn juf ‘Ik weet niet wat ik moet doen’. De juf zegt: ‘Jan, de instructies staan op het bord. Hoe kun je nou niet weten wat je moet doen?’

Twee kinderen die bij Jan in de buurt zaten, begonnen te grinniken. ‘Jan, laten we even aan mijn bureau praten’. Ze begon naar voren te lopen, maar Jan verroerde geen vin. ‘Kom alsjeblieft even mee’. Jan liep rood aan. ‘Ik kom niet naar je bureau.’

Inmiddels was de hele klas in de ban van het gebeuren. ‘Als je nu niet meteen naar mijn bureau komt Jan, zal ik je naar de directeur moeten sturen’. ‘Daar ga ik ook niet heen’. ‘Jan, nu!’ ‘Mooi niet.’

Juf  liep naar een van de leerlingen die het dichtst bij de deur van de klas zat. ‘Wil jij even gaan zeggen dat we hier in de klas met een probleem zitten en meteen meneer Bosman nodig hebben?’

Meneer Bosman (de adjunct-directeur) liep naar Jan toe, boog zich voorover en zei zacht: ‘Ik hoor dat er een probleem is, Jan. Zullen we daar bij mij op kantoor even overpraten?’

Jan ontplofte. Hij sprong van zijn stoel, waarbij zijn hoofd tegen de kaak van meneer Bosman knalde. 'Ik ga niet naar dat rot kantoor!' schreeuwde hij en hij rende naar de deur.


Kinderen met gedragsproblemen

Binnen het onderwijs lopen er meerdere kinderen zoals Jan rond. Kinderen met gedragsproblemen, die niet lijken te functioneren in de klas. Het lijkt alsof ze geen respect hebben voor de leerkracht, niet goed overweg kunnen met hun medeleerlingen en niet reageren op de straffen die we ze geven.

Hoe kunnen we deze kinderen helpen, zodat hun problemen niet groter worden en ze uiteindelijk helemaal stoppen met school en hoe gaan we de leerkrachten van deze leerlingen helpen?

Zij willen niets liever dan al hun leerlingen de juiste hulp bieden. Maar toch lijkt het vaak alsof alle tijd en energie die ze in leerlingen met gedragsproblemen steken zelden iets oplevert.

Laten we tot slot ook de ouders van deze kinderen niet vergeten. Zij krijgen helaas nog regelmatig de schuld van de problematiek en gedragingen van hun kinderen.


Tijd voor verandering

Volgens Sebastiaan Thie van RLG Nederland, is het tijd voor een andere aanpak als het gaat om kinderen met gedragsproblemen. Hij is van mening dat het van belang is om de problemen te begrijpen en te bepalen in welke situatie de kans het grootst is dat het kind problemen zal hebben. Hij rijkt met RLG School een andere methode aan, waardoor leerkrachten conflict vermijdend én effectief kunnen reageren op het gedrag van een kind.


Actieve Educatie Systeem (AES)

De methode die RLG School aandraagt, wordt ook wel Actief Off Site scholing genoemd. Allereerst gaat het AES model er vanuit dat kinderen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen ontbreekt aan belangrijke denkvaardigheden.

Deze kinderen zorgen dus niet voor problemen omdat ze dit willen, maar omdat ze niet over de vaardigheden beschikken om geen problemen te veroorzaken. Ze willen het wel, maar kunnen soms niet adaptief op een situatie reageren.

De eerste stap in het AES model is dan ook het in kaart brengen van deze tekortschietende vaardigheden. Zo zullen we als leertrainers beter begrijpen waarom het kind problematisch gedrag vertoont.

Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wanneer dit gedrag zich voordoet. We noemen dit het in kaart brengen van de lopende en oude problemen. Omdat het in kaart brengen van tekortschietende vaardigheden en onopgeloste problemen voor de eerste keer niet direct gemakkelijk zal zijn, is het belangrijk bij AES dat het kind eerst op zijn gemak is op de off site school locatie. Dit door een combinatie van probleemoplossend klussen, sporten en beweging en daarnaast het anders aanbieden van de lesstof in combinatie met het gevoel van ruimte en vrijheid. Na vertrouwen komt het praten.

Tot slot gaan we samen met het kind aan de slag om de problemen, die elke keer tot een conflict leiden, op te lossen. We noemen dit het “Get Back In Plan”. Het Get Back In Plan bestaat uit 3 stappen, die alle drie moeten worden doorlopen voor een optimaal resultaat:

Stap 1: inleven
Allereerst wil je van het kind weten hoe het komt dat bepaalde situaties voor problemen zorgen

stap 2: definities van het probleem gevolgd door uitvoering van de situaties
Vervolgens is het belangrijk dat je niet gelijk jouw zorgen over het probleem uit, maar tussen de les en beweging door, de bevindingen van het kind verwerkt in nagebootste spelsituatie waarbij het probleem kan alleen opgelost worden als het kind op zijn probleem situatie anders reageert.

stap 3: de uitnodiging.
De gebruikelijke oplossing voor problemen bij kinderen, is samen met het kind brainstormen over een oplossing voor zijn probleemgedrag. Het kind komt dan met een oplossing die hij passend vindt, om vervolgens met elkaar de oplossing uit te proberen. Hierbij is het van belang dat de oplossing realistisch en voor alle partijen bevredigend is.
Bij kinderen in dit stadium (die vast zitten in hun probleemgedrag) zitten leerplicht, ouders, school en soms hulpverleners met de handen in het haar. Brainstormen met het kind over oplossingen, is vaak juist niet de beste manier. Kinderen geven namelijk de sociaal gewenste antwoorden op de vragen van instanties, scholen, ouders en leerplicht.
We zien vaak dat deze kinderen al een behoorlijk netwerk hebben die een negatieve invloed op hen hebben (vrienden op straat bijvoorbeeld). Kinderen bespreken ook met elkaar deze situaties en jutten elkaar op om ja te zeggen, maar nee te doen. Maar door het ja zeggen, sussen ze even de gemoederen. RLG School is voornamelijk gericht om de AES methode toe te passen in de praktijk op onze RLG off-school site. Het is een goede ontsnapping wat de- escalerend ingezet kan worden.

RLG School

Iedere dag bevat theorie en praktijk sport en beweging   De theorie wordt aangeleverd door de school. Hierdoor blijft school verantwoordelijk voor het onderwijs- gedeelte. Daarnaast wordt er praktijk aangeboden, waarbij de leerlingen aan de slag gaan. Ze leren situaties op te lossen en hierbij zorgen de leertrainers voor een combinatie van theorie en praktijk. Het gaat erom dat het kind de opgedane kennis direct kan toepassen. Hierdoor gaat lesstof meer leven, krijgt het meer waarde en wordt het leuker voor de leerlingen. Tijdens zowel de theorie als praktijk gedeelte, krijgen de leerlingen sociaal emotionele ondersteuning om zo ook om te leren gaan met hun eigen problematiek.

Wanneer een kind vastloopt in het onderwijs, wordt er vaak gekeken naar een vorm van hulpverlening. Leerplichtambtenaar wordt betrokken, gemeente wordt ingeschakeld, etc. Dit kan bij ouders zorgen voor een gevoel van schaamte, een gevoel van het “fout hebben gedaan”. AES bij RLG School kan worden ingezet als laagdrempelige vorm van hulp, ontlasting voor de leerling. Dit om verzuim en het missen van lesstof te voorkomen, maar wel zorgen voor groei en ontwikkeling. Scholen kunnen RLG School voorstellen aan ouders. Ouders kunnen ten alle tijden langskomen op locatie om hulp en advies te vragen. Soms is een uur AES door RLG school per week al voldoende om te voorkomen dat een kind gaat vastlopen en leerling moet worden aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Het werkt de-escalerend en laagdrempelig. AES zou als proef kunnen worden aangeboden voordat verdere stappen ondernomen worden.

Anders dan in de huidige situatie/ werkwijze waar vaak wordt gezocht naar overplaatsing (naar een beter passende school) of vrijstelling van onderwijs door leerplicht, richt RLG School zich volledig op om AES toe te passen in samenwerking met de school. Het gaat in op de individuele leerlingen met problemen, maar ook op hoe je de andere leerlingen, leerkrachten en het schoolbestuur kunt ontlasten. Dit doordat een school hun probleem-leerlingen tijdelijk of voor langere duur off site kunnen plaatsen. Dit vermindert de werkdruk voor de school/ leerkracht, evenals voor de medeleerlingen. Het biedt voor iedereen ruimte, letterlijk en figuurlijk.

RLG School heeft als uiteindelijke doel dat al deze leerlingen hun school afronden en zo gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.  De school van de leerling heeft als taak om de leerling van het schoolwerk te voorzien. De opdrachten en de bijbehorende lesmaterialen stuurt de school naar RLG School zodat de AES leertrainers weten wat de leerling met doen. RLG school zorgt er voor dat de lesstof wordt aangeleerd.  Ook zal de school ruimte moeten maken zodat de AES leerling zijn toetsen en examen kan doen. (Op de RLG Locatie of op school, dit  is afhankelijk van de AES leerling ontwikkeling) 


Actief leren leidt tot betere leerresultaten, zelfs als je denkt dat het niet zo is.

RLG School is doorontwikkeld vanuit het onderzoek van Peter Reuell, later vertaalt door Wilfred Rubens: actief leren leidt tot betere leerresultaten, zelfs als je denkt dat het niet zo is.

RLG school is er natuurlijk ook om de lokale scholen extra ondersteuning te bieden, met het oplopende leerkrachten tekort en de daarbij komende lesuitval- dagen door ziekte zonder vervanging. Hierdoor kan het wettelijk aantal uren in geding komen. RLG School kan ook een dagdeel vullen met een klas of meerdere klassen. Dit door het AES aan te passen naar klas- niveau. De gehele klas komt dan naar de off site locatie. Uiteraard blijven de vaste AES leerlingen hun eigen programma draaien. 

Bovenop alle genoemde voordelen, krijgen de AES leerlingen ook gelijk een gedeelte praktijk mee wat een toekomstige baan gemakkelijker kan maken. Te denken valt aan o.a.:  houtbewerking, groen aanleg en onderhoud, verkoop medewerker, horeca, sport en recreatie, evenementen begeleider, interieur verzorging, sporttrainer of zelfs binnen RLG locatie- manager of game master. Hierdoor kunnen deze leerlingen op verschillende vlakken hun kwaliteit buiten de school lesstof ontwikkelen en blijven ze intrinsiek gemotiveerd om te leren. 

Nadat de leerling aan het werk is binnen of buiten RLG, kunnen ze na 18 jaar ook aansluiten bij één van de 18- plus groepen die op de RLG locaties aanwezig zijn. Dus het stopt niet na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

RLG off site locaties zijn tevens RLG Sport locaties, waardoor deze kinderen ook buiten de school tijden ook kunnen sporten. Hierdoor kunnen we ook eventuele missende sociale vaardigheden ontwikkelen.  Doordat RLG Sport jaarlijks streeft naar het openen van meerdere sport locaties, zal RLG ondersteuning in scholing met AES in steeds meer gemeente beschikbaar komen. Op dit moment wordt AES aangeboden in Emmeloord en Lelystad. 


Hulp nodig of proberen?

Heeft u een kind of leerling dat gedragsproblemen vertoond? Weet u geen raad meer en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met RLG Nederland via info@rlgnederland.nl of bel/app naar 06-37373783 en vraag naar Sebastiaan Thie. Wij helpen u graag verder!